WIBOR, skrót od Warszawski Indeks Stopy Procentowej, to wskaźnik opierający się na stopie procentowej, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze od siebie na rynku międzybankowym. Jest on używany jako podstawa do obliczania oprocentowania wielu kredytów, w tym kredytów hipotecznych i kredytów konsumenckich w Polsce.

Od początku roku 2020, WIBOR zaczął gwałtownie rosnąć z powodu pandemii COVID-19. W ciągu kilku pierwszych miesięcy, stopa WIBOR 3M wzrosła z ok. 1,5% do ponad 2,5%, co oznaczało, że oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych i konsumenckich również wzrosło.

Rząd i Narodowy Bank Polski (NBP) podjęły działania mające na celu zmniejszenie wpływu wzrostu WIBOR na oprocentowanie nowych kredytów. W lipcu 2020 r. NBP obniżyła główną stopę procentową z 1,50% do 1,00%, co miało bezpośredni wpływ na WIBOR. NBP również rozpoczął program skupu obligacji skarbowych, co ma na celu obniżenie stopy procentowej na rynku międzybankowym i tym samym obniżenie WIBOR.

Efektem tych działań był spadek WIBOR 3M z 2,5% we wrześniu 2020 roku do poziomu 1,3% w grudniu 2020 roku.

Na skutek tych zmian, oprocentowanie kredytów hipotecznych i konsumenckich również zaczęło spadać, co pozytywnie wpłynęło na sytuację rynku nieruchomości i konsumentów, którzy starali się uzyskać kredyt.

Należy jednak pamiętać, że WIBOR to wskaźnik dynamiczny, który może się zmieniać w zależności od różnych czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityka monetarna czy rynkowe nastroje. Dlatego, należy pamiętać, że oprocentowanie kredytów, które jest oparte na WIBOR, również będzie się zmieniać wraz z jego zmianami.

Dlatego też, przy decyzji o zaciągnięciu kredytu, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i wybrać tę, która najlepiej spełni indywidualne potrzeby. Warto również zwrócić uwagę na opcję kredytu z indeksowaniem na WIBOR, gdzie oprocentowanie kredytu jest uzależnione od bieżącego poziomu WIBOR, co pozwala na lepsze planowanie i przewidywanie kosztów kredytu w przyszłości.

Podsumowując, zmiana wskaźnika WIBOR w Polsce ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów, dlatego jest ważne, aby na bieżąco śledzić jego poziom i brać pod uwagę jego zmiany przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu.

Co to jest WIRON i jak wygląda jego aktualna sytuacja?

WIRON (Warsaw Interbank Offered Rate Overnight) jest to wskaźnik oparty na stopie procentowej, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze od siebie na rynku międzybankowym w Warszawie. Jest to jedna z kilku stop procentowych używanych do określania oprocentowania kredytów w Polsce, jednak mniej popularna niż WIBOR.

Podobnie jak WIBOR, WIRON jest określany przez panel banków i jest używany jako podstawa do obliczania oprocentowania kredytów krótkoterminowych. WIRON jest publikowany przez polską Radę Kredytową i jest używany przede wszystkim przez krajowe instytucje finansowe.

Różnica między WIBOR a WIRON polega na okresie pożyczki jaka jest brana pod uwagę – WIBOR to stopa procentowa kredytów a WIRON stopa procentowa pożyczek, przy czym okres pożyczki przy WIRON jest zwykle krótszy niż przy WIBOR.

WIRON jest wskaźnikiem który jest publikowany od początku lat 2000 przez Radę Kredytową (Krajową Radę Kredytową w latach 2000 -2011), jest on używany od tego czas jako podstawa do obliczania oprocentowania kredytów krótkoterminowych, ale jest mniej popularny niż WIBOR.

WIRON pojawił się w Polsce po pierwsze, jako konieczność dostosowania się do międzynarodowych standardów, zgodnie z którymi oprocentowanie kredytów powinno być określone na podstawie stopy procentowej, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze od siebie na rynku międzybankowym.

WIRON jest również używany przez instytucje finansowe i banki do określania oprocentowania kredytów krótkoterminowych oraz do określania marż dla kredytów długoterminowych.

Czy WIRON zastąpi dobrze znany WIBOR?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, może wprowadzić zmianę, w której banki będą musiały udzielać nowych kredytów jedynie na podstawie WIRON. Unijne prawo dopuszcza możliwość zastąpienia jednego wskaźnika referencyjnego innym na mocy prawa krajowego, co oznacza, że kredyty na WIBOR mogą zostać zamienione na kredyty na WIRON przez ustawę. Niektóre banki już rozumieją brak sensu tej reformy. ING Bank Śląski ogłosił ostatnio, że zawiesza sprzedaż kredytów z oprocentowaniem zmiennym od 17 grudnia i rozważy wprowadzenie kredytów z oprocentowaniem opartym na WIRON w połowie przyszłego roku. Czas pokaże, czy WIRON przetrwa ten okres.